Sunday, 24/10/2021 - 16:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Phú
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LT sử dụng BPNT trong văn bản thuyết minh

bài tập sử dụng BPNT trong VTM

Ñeà: Thuyeát minh moät trong caùc ñoà duøng sau : Caùi quaït , caùi buùt , caùi keùo , chieác noùn .

1. Tìm hieåu yeâu caàu ñeà baøi :

2. Laäp daøn yù:

* Toå 1 :

A- Môû baøi:

Giôùi thieäu veà caây buùt.

(Caây buùt töï giôùi thieäu veà mình)

B- Thaân baøi:

+ Lòch söû , chuûng loaïi

+ Caáu taïo

+ Coâng duïng

+ Caùch baûo quaûn

-> Caây buùt töï keå, taû veà mình.

C- Keát luaän:

Tình caûm cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi caây buùt -> caây buùt töï caûm nhaän.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 133
Hôm qua : 397
Tháng 10 : 17.621
Năm 2021 : 32.215